Samen met ouders

De betrokkenheid van ouders bij onze school waarderen wij enorm. Daarom streven we er ook naar dat ouderparticipatie maximaal plaats kan vinden. Dat kan gaan om de bijdrage van ouders aan hulp bij lezen, rekenen of techniek, het verrichten van klussen en hand- en spandiensten, het organiseren van festiviteiten en activiteiten of het participeren in de oudercommissie en medezeggenschapsraad. 

Daarnaast zien we de ouders als educatief partner. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen; ieder vanuit een eigen rol. De invulling van dit partnerschap lukt het beste vanuit een open dialoog, betrokkenheid en wederzijds respect. 

Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en jaarlijks vinden er tien-minutengesprekken plaats, waarin de medewerker de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt. Maar ook tussentijds contact over uw kind stellen wij altijd op prijs. 
 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie helpt bij het organiseren van vele activiteiten binnen MKC Zeeburgereiland. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Koningsspelen, de schoolfotograaf en het zomerfeest. 
 

Vrienden van het MKC

Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Helaas is dit onvoldoende om allerlei extra activiteiten te bekostigen. Daarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt. Van de ouderbijdrage financieren we onder andere het voorleesontbijt, de bibliotheekboeken, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, culturele projecten, de uitstapjes naar het Concertgebouw, het muziekatelier, musea, de tuinactiviteiten, het afscheidscadeau van groep 2, het afscheid van groep 8 enzovoorts. Zonder de ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden. De Stichting Vrienden van het MKC beheert uw vrijwillige ouderbijdrage. De Stichting vindt het belangrijk dat het geld verantwoord besteed wordt en streeft ernaar dit niet op te sparen, maar juist te besteden. 

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden:
Jerome Scheltens, voorzitter 
Eveline de Gouw, penningmeester 
Anne-Lize van Dusseldorp, secretaris

Voor het schooljaar 2017-2018 is de hoogte van de vrijwillige bijdrage vastgesteld op:  
€80 voor het eerste kind 
€70 voor het tweede kind 
€60 voor het derde kind. 

Deze bijdrage geldt alleen voor leerlingen van de groepen 1 t/m 8, de kinderopvang hoort hier niet bij. Kinderen die na 1 januari 2017 instromen betalen de helft van de bijdrage. 

De Stichting 'Vrienden van MKC Zeeburgereiland" is verantwoordelijk voor het financieel beheer. De praktische uitvoering ligt bij de Activiteitencommissie en het team van het MKC.
 

De Oudercommissie kinderopvang 

De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders in de opvang en vormt de vertegenwoordiging van de ouders. Zij adviseren ten aanzien van kwaliteit. Onderwerpen die in de oudercommissie worden besproken zijn bijvoorbeeld voedingsbeleid, pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, openingstijden en wijziging prijzen van de kinderopvang. De oudercommissie komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor een vergadering.
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school of onderwijsinstelling heeft een medezeggenschapsraad. Deze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zo zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad komt minimaal zes keer per jaar bijeen en overlegt met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school. 

Sinds Februari 2018 bestaat de  MR uit de volgende leden:


U kunt contact opnemen met de MR leden via het mailadres: mr@ikczeeburgereiland.nl


Notulen MR vergaderingen:
Notulen 02-03-2017
Notulen 31-01-2017
Notulen 21-09-2017
Notulen 23-11-2017
Notulen 09-03-2018
Notulen 18-05-2018
Notulen 28-06-2018
Notulen
25-09-2018
Notulen 20-11-2018